zofim.org.il
  
 


 
מחלקת כספים
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת כספים » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס הרשמה לפעילות בתנועת הצופים העבריים בישראל    (206 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל החלפת משתמשים בצופינט - דצמבר 2015    (413 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה לעדכון משתמש בצופינט    (146 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל כרטיסי אשראי נטענים - דצמבר 2015    (454 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ריכוז הגדרות תפקיד ושגרות עבודה תקינות בכספים - 2018    (485 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ בקשה לעדכון זכויות חתימה בחשבון העמותה - 2015    (171 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוחות כספיים מבוקרים 2014    (3,920 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוחות כספיים מבוקרים 2015    (307 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוחות כספיים מבוקרים 2016    (867 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוחות כספיים מבוקרים 2017    (590 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חלוקת תפקידים צופינט - דצמבר 2015    (221 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדיניות ביטולים והחזרים בתנועה - דצמבר 2019    (326 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל הנחות לחניכים - מאי 2016    (472 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל תקבולים - 2011    (259 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תקציר נוהל חשבונות בנק של התנועה - דצמבר 2015    (299 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוחות כספיים מבוקרים 2013    (464 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוחות כספיים מבוקרים 2018    (753 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל תשלומי חניכים, ביטולים והחזרים - נובמבר 2019    (2,102 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל התקשרות עם ספקים מתנדבים - נובמבר 2019    (1,193 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל תשלומי הוצאות לספקים - פברואר 2019    (429 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תשלומי חניכים באמצעות שובר בנק - נובמבר 2019    (995 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל בקשת תמיכה מרשויות מקומיות - פברואר 2016    (390 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל החזר הוצאות- 2011    (404 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל הכנסות מתרומות - מאי 2017    (623 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל הנהלת חשבונות - מאי 2017    (360 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל קופה קטנה - מאי 2017    (398 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוהל תקציב שבט - פברואר 2016    (370 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ביטול עסקה בכרטיס אשראי - הנחיות    (241 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הכנסות המתקבלות בשבטים במזומן ואינם גביה מדמי חבר/מפעלים2018    (373 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה לביטול עסקה בכרטיס אשראי    (23 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה להחזר הוצאות    (290 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה להנחה מתשלום בגין השתתפות בפעילות צופית    (146 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה לקבלת קופה קטנה    (52 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס שימוש בקופה קטנה    (290 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ