zofim.org.il
  
 


 
מחלקת כספים
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת כספים » הנחיות לעדכון זכויות חתימה

הנחיות לעדכון זכויות חתימה פורסם בתאריך 17/2/2009

1.יש לקרוא ולמלא את הבקשה לעדכון ע"פ דף ההנחיות המצ"ב.

2. יש לצרף את המסמכים הנלווים ולחתום במקומות המיועדים לכך.

3. את הבקשה החתומה עם המסמכים הנלווים יש לשלוח לפקס: 03-6303696 או סרוקה למייל: shiri@zofim.org.il

קובץ בקשה לעדכון זכויות חתימה בחשבון העמותה - 2015    (171 KB)
 

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ