zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » שבט שליט » ביטולים - מחנה קיץ 2017

ביטולים - מחנה קיץ 2017 פורסם בתאריך 27/5/2017

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 מדיניות ביטולים והחזרים כספיים למחנה קיץ 2017 , הנהגת השחר, שבט שליט, צופי כפר סבא

1 . הודעת ביטול בגין דמי תשלום למחנה הקיץ תחשב כזו רק אם תימסר בכתב, במסירת יד, או בדוא"ל, למרכז
השבט לכתובת shevet.shalit@gmail.com עם ציון פרטי החניך. בקשת הביטול תכנס לתוקף באופן מידי
עם קבלתה.
 
2 . הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט בטלפון הנייד לא תחשב הודעת ביטול כדין.
 
3 . עד לתאריך 19/06/2017 , ביטול ההשתתפות יזוכה בהחזר כספי מלא. לאחר מועד זה ועד לתאריך ה-
22/06/2017 ינוכו דמי ביטול בסך של 170 .₪
 
4 . ביטול השתתפות במחנה הקיץ מסיבה רפואית - חניך המבטל את השתתפותו מסיבה רפואית, ראשית מתבקש
להודיע על כך למרכז השבט וכן לשלוח אישור רפואי לדוא"ל shevet.shalit@gmail.com בציון שם החניך
והגדוד. אישור רפואי שיתקבל עד לתאריך ה- 07/07/2017 יזכה את החניך/ה בהחזר מלא, בניכוי דמי ביטול
ובתנאי שעל האישור מצויין תאריך בוקר היציאה למחנה )על פי שכבת הגיל הרלוונטית(! אישור רפואי שיוגש
לאחר תאריך זה לא יזכה בהחזר כספי כלל.
 
5 . חזרה הביתה של חניך/ה במהלך ימי המחנה, מכל סיבה שהיא, לרבות פינוי רפואי, או אירוע משמעתי, לא יזכה
בהחזר כספי כלשהו.
 
6 . חתימה על אישור ההורים מהווה הסכמה בלתי חוזרת, כי ההחלטה על פינו חניך/ה ודרך הפינו תהיה נתונה
להחלטתו הבלעדית ועל דעתו של מנהל המחנה בשטח. כמו כן, ההבנה וההסכמה כי ידוע לי כי במקרה של
כוח עליון כגון: מלחמה, שביתה כללית, מפגעי טבע, או אירועים אחרים, שאינם בשליטת התנועה והיא תבטל
את המחנה באופן מלא, או חלקי בהתאם לנסיבות ולאילוצים, אני מוותר מראש על כל תביע בגין ביטול בנסיבות
כאמור לעיל.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  מדיניות ביטולים מח"ץ 2017 (540 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !